Colofon

Alle informatie op deze website, in welke vorm dan ook, is eigendom van ExamentrainerEngels.nl, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Niets van de informatie van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, scannen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ExamentrainerEngels.nl.

ExamentrainerEngels.nl heeft voor zo ver mogelijk de intellectueel eigendomsrechten met de oorspronkelijke makers geregeld. Wie zich niettemin eigenaar acht van materiaal op deze site zonder dat met hem of haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met ExamentrainerEngels.nl. 

ExamentrainerEngels.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op zijn website. Toch kan het voorkomen dat de informatie onvolkomenheden bevat. ExamentrainerEngels.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op zijn website of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die op deze website worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

ExamentrainerEngels.nl garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website. De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

Realisatie en technische ontwikkeling

De realisatie en technische ontwikkeling van deze website is in handen van Sobit.

Deze website wordt bijgehouden via het Keysite© 4-systeem.

Grafisch ontwerp

Het grafisch ontwerp is verzorgd door Nils Huzen.